Technique Import Export Joint Stock Company
Slide 2 Slide 3 Slide 1 halosperm slide 4

PRODUCTS AND SERVICES

INTRODUCTION

TOTAL VISITED


Scientific Equipments & Solutions

Máy xét nghiệm huyết học tự động Hycel HY-6200

Medical Equipments

Máy ly tâm mẫu xét nghiệm Hettich EBA 200

 • Máy xét nghiệm nước tiểu Roche Urisys 1100
 • Biotechnology Research Equipment

  Biotechnology Research Equipment

  Scientific journals abroad

  Scientific Equipments & Solutions

  Telecommunication Equipments

  Máy hút tự động

  Energy Solutions

  Thiết bị đo nhịp tim