Technique Import Export Joint Stock Company

PRODUCTS AND SERVICES

INTRODUCTION

KARDIACHAIN

TOTAL VISITED

CHI TIẾT SẢN PHẨM Thiết bị đo nhịp tim

Home Energy Solutions Thiết bị đo nhịp tim

Thiết bị đo nhịp tim

Giá mời liên hệ với chúng tôi

Trạng thái:

SUPPORT ONLINE

 • PHÒNG KINH DOANH

 • 4-38221504 Ext 3

 • p.kinhdoanh@technimexvn.com

 • PHÒNG DỰ ÁN KHKT

 • 04-38221504 Ext 4

 • p.duan@technimexvn.com

 • PHÒNG TỔNG HỢP

 • 844-38221504 Ext. 1

 • p.tonghop@technimexvn.com

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • 04-38221504 Ext 2

 • p.taichinhketoan@technimexvn.com

EDUCATION

ĐÀO TẠO

SERVICES

PROJECT